:: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: KÚPELE
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉNY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

» slovník


 » na INDEX

NAJ.sk

<

HRADY - Slovník výrazov


A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |


AKROPOLA
obyčajne opevnený hrad na návrší nad gréckymi mestami. V archeológii najvyššia opevnená časť hradiska, alebo jeho stredu

ALEGÓRIA
perzonifikácia, znázornenie abstraktného pojmu napr. hriechov a cností, múz, cirkví obyčajne ľudskou postavou, niekedy s príslušnými symbolickými znakmi - atribútmi (spravodlivosť,nádej atď.)

ALEJA
stromoradie, cesta lemovaná radom alebo rad stromov obyčajne okrasných v parkoch alebo vo voľnej krajine. Môžu sa navzájom kombinovať a zbiehať (v parkoch)

ALTÁNOK
vyhliadková vežová stavba nad strechou domov, dnes častejšie záhradná, murovaná alebo drevenná besiedka

ANGLICKÝ PARK
druh krajinne riešeného parku, ktorý napodobňoval prírodu a používal skupiny drevín esteticky rozmiestnených voľne v priestore. Oživujú ho drobné stavby (umelé ruiny a jaskyne, čínske mosty a pavilóny). Od 18 stor. prenikol z Anglicka do Eur. a od zač. 19 stor. sa často používal aj pri našich kaštieloch.

ANTICKÝ
pochádzajúci z čias starovekých Grékov a Rimanov, staroveký

APSIDA
záver kostola, polkruhový,prípadne poygonálny, mnohostranný výklenok, obyčajne pripojený k štvorcovej, alebo obdížnikovej svätini kostola najmä románskej architektúre, kde sa používalo aj niekoľko apsíd (hlavná,bočná) Podľa niektorích obdoba názvu presbytérium.

ARCHIDIAKONÁT
menšia administratívna jednotka katolíckej cirkvi

ARCHITEKTÚRA
umenie esteticky a účelne navrhovať budovy, stavby, objekty a ich celé súbory, ďalej pamätníky a rôzne architektonické doplnky pre životné a ideovo-estetické potreby jednotlivca a celej spoločnosti

ARCHITRÁV
spodná časť základného architektonického systému podpory a prekladu; je to spodná časť trámovania a leží priamo nad stípmi; nad ňou je vlys a rímsa

ARCHIVOLTA
líce (vnútorná plocha) a čelo (predné a zadné plochy) polkruhového oblúku, alebo na románskom i gotickom portáli s ústupkami každý oblúk, v ktorom sa člení ostenie, často zdobený (ornamentálne pásy alebo figúry)

ARKÁDA
rad oblúkov nad zvislými podperami (stĺpami alebo piliermi) vo vnútry stavby; otvára priestor stavby na vonkajšiu stranu (napr. podlubie, arkádový dvor, chodby). Slepá arkáda neotvára stenu, ale ju len dekoratívne člení naznačenými oblúkmi

ARKATÚRA
arkádový motív, rad arkád; opakovanie arkádového motívu najmä radom drobných oblúčikov, v románskej architektúre často pod rímsou.

ARKIER
uzavretý výstupok z priečelia, alebo nárožia stavby obyčajne na konzolách bez spojenia zo zemou, na hornej strane zakončený strieškou; niekedy prebieha aj cez viac poschodí. Často používaný v renesancii na hradoch, kaštieloch i meštianskom dome

ATIKA
nízky múr nad hlavnou rímsou budovy, ktorým sa pohľadovo zakrýva strecha; často zakončená geomerickými útvarmi, striedajúcimi sa pravidelne nad jednotlivými poliami. Používala sa najmä v renesancii. Štítková atika vytvárala vo východoslov. renesancii opakovanie útvaru v podobe štítku zdobeného aj s grafitom
  


A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |


BALUSRÁDA
zábradlie, zložené z jednotlivých okrúhlich, alebo štvorhranných stĺpikov, kuželiek (balustrov) výrazne profilovaných, hore s krycou doskou a na boku s nízkymi piliermi (postamentmi)

BÁN
1. šľachtic, miestodržiteľ, politický náčelník v juhoslovanskej bánovine 2. zástupca kráľa v bývalej chorvátskej bánovine

BARBAKAN
predsunutá hradba (bašta) obyčajne polmesiacového (kruhového) pôdorysu pred bránou hradu (mesta), alebo predsunutá vstupná stavba v podobe bašty, v ktorej je brána so zdvýhacím mostom

BAROK
umelecký sloh, ktorý sa v 17. a 18. stor. výrazne uplatnil nielen vo výtvarnom umení. Vyšiel z Talianska a vytvoril najmä v západoeur. krajinách celý rad podôb. Od ranného baroka cez vrcholný až k neskorému baroku sa menili aj jeho typické znaky, ku ktorým patrý v architektúre komplikované usporiadanie častí priestoru, dopredu a dozadu ustupujúce múry, bohatstvo článkov a detailov, zložitý pôdorys atď.. V sochárstve sa uplatňujú sochy v pohybe s rozviatymi súčasťami odevov. Svojským spôsobom sa uplatnil aj vo fortifikačnom staviteľstve.

BASTIÓN
základná jednotka sústavy pevnostných hradieb, vysunutá z valu opevnenia, obyčajne tvaru päťbokého hranolu s vnútornou otvorenou hranou. Sústavu bastiónov vytvorili tal. architekti a prepracovali a zdokonalili ju v 17.stor. vo Francúzku

BAZILIKA
starokresťanský kostol, ktorého typ vychádzal z antickej architektúry, obyčajne so strednou prevýšenou loďou a bočnými nižšími loďami oddelenými od hlavnej arkádami. Prekonáva cez stáročia vývoj k románskej a gotickej bazilike z ktorej vychádza pseudobazilika, alebo halový priestor či halová stavba

BAŠTA
vežovitá predsunutá časť opevnenia s centrálnym pôdorysom, umiestňovaná na rohoch alebo rovných úsekoch hradieb

BIEDERMAIER
životný a obytný štýl, ktorý vznikol v Nemecku a v prvej pol. 19 stor. Uplatnil sa v nábytkovom umení a maliarstve; rozšíril sa aj u nás. Sledoval najmä pohodlný život meštiackej triedy

BOSÁŽ
plastické vyznačenie kvádrového kamenného muriva používané zvyčajne na nároží múrov, ktoré vytváralo štvorboké plytké ihlany (tzv. diamantová bosáž pripomína formy brúsených diamantov)


A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |


CHRONOSTIKON
text (často veršovaný), v ktorom súčet hodnoty písmen vyznačených veľkosťou, alebo farbou dáva v hodnote rímskych čísel letopočet

CIMBURIE
zúbková ukončovacia časť muriva hradieb, alebo veží v podobe striedania zubov a výrezov slúžiacich ako výhľad i ktyt stredovekých strelcov. V architektúre 19. stor. používané dekoratívne.

CISTERNA
1. vydlabaná jama v zemi; nádržka 2. murovaný vodojem alebo v skale vytesaná nádrž na (dažďovú) vodu

COUR D`HONNEUR
čestné nádvorie alebo čestný dvor. Priestor uzavretý troma krídlami barokového kaštiela alebo vytvorený menšími druhmi architektúry, niekedy na štvrtej strane uzavretý kovanými mrežami

ČUČKA
motív českej renesančnej architektúry v podobe gulí, váz, balusrov, šušky, ktorými vrcholili vertikáli na štítoch, štítových rímsach, aby oživili siluetu stavby


A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |


DISPOZÍCIA
v architektúre pôdorysný i výškový rozvrh stavby, usporiadanie hmoty a priestoru podľa účelu, na ktorý stavba vznikla

DOMINANTA
pohľladove významný motív v sídliskovom celku, vyvrcholenie hmoty architektonického diela, ktoré ovláda stavbu, alebo skupinu stavieb

DONÁCIA
1. darovanie, venovanie, obdarovanie 2. dar

DONÁTOR
darca, v minulosti jednotlivec zobrazený v umeleckom diele, ktorý venoval prostriedky na jeho vznik, v gotike a renesancii často zobrazený z celou rodinou

DONJON, DONŽON, BERGFRID
hlavná a najdôkladnejšie postavená veža stredovekého hradu, posledné miesto obrany


A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |


EMPÍR
jedna z foriem klasicizmu, ktorá vznikla v rokoch 1800-1830 vo Francúzsku a rozšírila sa do Európy. Uplatnila sa v architektúre, nábytkovom umení, kde nadviazala mnohými detailami na rímsko egyptskú ornamentiku (sfingy, meandre ai.) pod vplyvom Napoleónových výprav do Egypta

EMPORA aj TRIBÚNA, GALÉRIA
oddelený priestor v zadnej, alebo bočnej časti kostola, v ktorom sa zhromažďoval určitý druh veriacich (napr. ženy, mníšky v kláštoroch, zemepán a jeho rodina, speváci atď.)

ENEOLIT
v archeológii naskorá doba kamenná prechod medzi neolitom a bronzovou dobou, cca 2100-1700 pr.n.l. Charakterizujú ho lokálne rôzne kutlúry napr na Slovensku kultúra kanelovanej keramiky

EPITAF
zvyčajne figurálne riešený pamätník mŕtvemu vo forme kamennej dosky s reliéfom a nápisom, ktorý postavili k vnútornej, alebo vonkajšej strane kostola (za epitafom nie je hrob, teda nie je náhrobník)


A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |


FAJANSA, MAJOLIKA, KERAMIKA
druhy výrobku z pálenej hliny, ktorá pred tým dostala polevu zdobenú maľbou, alebo plastikou. Známa od staroveku, zdokonalená v talianskych strediskách (najmä Faenze) koncom stredoveku. U nás ju rozšírili habáni

FASÁDA, PRIEČELIE
stena architektonickej jednotky, stavby, na ktorú sa sústreďuje pohľad. Budova môže mať dve fasády (napr. v baroku vstupnú a záhradnú; v ulici môžu byť aj bočné fasády) Celkove je obrazom vnútorného rozčlenenia domu, poschodí, pri kostole zvýrazňuje počet lodí

FORTIFIKÁCIA, OPEVNENIE
terénne úpravy spojené so stavbami na ochranu proti nepriateľskému útoku. Využívala prírodné podmienky a prispôsobovala sa rozvoju vojenských prostriedkov, vývoju zbraní a vojenskej taktike. Teoreticky rozpracovaná hlavne v období baroka.

FOYER
pôvodne priestor s ohniskom, dnes najmä sála v divadle, alebo monumentálnej budove, kde sa zhromažďujú návštevníci

FRANCÚZSKY PARK
druh parku, v ktorom sa uplatňuje architektonicko-geometrické usporiadanie. I keď jeho princípy sú dávnejšie, už zo stredoveku, vrchol rozkvetu dosiahol od polovice 17.stor. vo Francúzku. Hlavná os parku sa stala predížením hlavnej osi kaštiela a na jej konci bývala ďaľšia menšia architektúra. Geometrické usporiadanie strihaných kríkov, alebo alejí symetricky sledovalo hlavnú cestu. V parku sa používali ďaľšie prvky (schody, gloriety, oranžérie, belveder), ktoré tvorili aj samostatné kompozičné jadrá jednotlivých častí parku

FRESKA
nástenná maľba do mokrej omietky; farby po uschnutí sa spoja s vápnom a dostanú svietivý tón. Technika freskovej maľby (najmä v renesancii a v baroku) dosiahla v Taliansku vysoký stupeň a rozšírila sa aj do ostatných európskych krajín

FRONTÓN
štít na priečelí budovy, alebo nad portálom, dvermi, oknom


A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |


GALÉRIA
reprezentačná miestnosť v barokovom kaštieli; často ju používali ako výstavnú sieň umeleckých diel (dnešný najčastejší význam takejto inštitúcie); v kostoloch tiež EMPORA, alebo otvorená chodba

GLORIETA
záhradný pavilón, malá stavba, stípový malý chrám v parku, alebo na vyvýšenom mieste

GOBELÍN
nástenný koberec, často s bohatými figurálnymi výjavmi

GOTIKA
univerzálny sloh európskeho stredoveku. Vedúcim umením gotiky je architektúra. Jej charakteristickými znakmi sú lomené oblúky, rebrová krížová klenba a oporný systém tenkých a vysokých múrov.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |


HALOVÁ STAVBA
kostolná stavba, ktorej bočné lode sú rovnako vysoké, ako hlavná loď a spoločne zakryté jednotnou strechou. Okná na bočných lodiach bývajú veľké, aby stčili presvetliť aj hlavnú loď oddelenú od bočných le stĺmi, alebo piliermi (inak sú usporiadané lode v BAZILIKE)

HALŠTAT
v archeológii staršia doba železná v strednej Európe (asi 700 až 400 pr.n.l.)

HLAVICA
architektonický článok, ktorý ukončuje vertikálnu (hornú) časť (stĺpy, piliere, pilastre) s vyhranenými tvarmi pre určitý sloh, napr. iónska hlavica s volútami, korintská hlavica s dekoratívne upravenými listami akantu, kompozitná hlavica, ktorá spájala iónsku a korintskú hlavicu a používali ju v rímskej architektúre. Aj stredovek (románsky a gotický sloh) vyvinul vlastné podoby hlavíc. K antickým sa však architektúra častejšie vracala


A | B | C | D | E | F | G | H | I | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |


IKONOGRAFIA
náuka o námetoch, u niektorých náuka o náboženských námetoch výtvarného umenia, ktorá opisuje a porovnáva spôsoby zobrazenia a naznačuje ich vývoj

ILUZIONISTICKÝ
vo výtvarnom umení opticky pôsobivé zobrazenie deja, vecí a priestoru v ploche obrazu, ktoré má vytvoriť ilúziu skutočnosti, maliarskymi, alebo sochárskymi prostriedkami. V kompozícii otvára priehľady do fantastických architektúr, umiestňuje do nich figurálne výjavy

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

KANELOVANÝ
žliabkovaný, s priehlbinami v drieku stípu, alebo pilastru; medzi jednotlivými žliabkami je ostrá hrana, alebo medzera

KARIATÍDA
plastika ženskej postavy, ktorá má v architektúre funkciu podporného článku. Uplatňuje sa v gréckej architektúre, neskôr sa znovu vracia v renesancii

KARNER
románska okrúhla, alebo polygonálna cintorínová kaplnka, suterén ktorej slúžil ako kostnica (ossarium) a horný priestor ako kaplnka

KARTUŠA
ozdobne orámovaná plocha. Útvar s ozdobným okrajom, používaný najmä v renesancii a baroku v architektúre, mľbe, grafike a plastike. Vnútorné plochy kartuší mali často nápisy, alebo erby

KASTELÁN
v stredoveku správca alebo veliteľ hradu, v neskorších časoch správca hradu, zámku alebo verejnej budovy

KAZETOVÝ STROP
druh drevenného (trámového) stropu, ktorého konštrukcia utvárala medzi dvoma radmi hrád (pozdĺžnymi a priečnymi) štvorcové vpadnuté kazety, do ktorých sa umiestňovali napr. maľby alebo plastika

KLASICIZMUS
názov slohu, ktorý nadväzoval rôznym spôsobom na klasické umenie antiky a neskôr aj renesancie; od neskorej renesancie prechádzal 17. a 18.stor. tak, že koncom 18, a v prvej polovici 19 stor. znovu ožíva a vytvára špecifické lokálne typy (vo Francúzku, u nás)

KLAZÚRA
súbor priestorov v kláštore, ktoré boli uzavreté a vyhradené len určitej skupine (napr. mníšky)

KLENBA
architektonický útvar, ktorý z hornej časti uzaviera priestor, opiera sa o murivo; vytvára ho rôzny materiál (najmä kameň a tehla). Tlak klenieb sa prenáša do podporovacích častí a múrov. Niektoré druhy klenieb: česká klenba má v pôdoryse štvorec a je polguľatá; hrebienková klenba nahradzuje rebrá tenkými hranami v omietke; hviezdicová klenba je zložitejšia rebrová klenba, ktorá vytvára hviezdové motívy; korýtková klenba je valená klenba s priečne zaklenutými čelami; lunetová klenba je valená klenba s lunetami; pruská klenba je polguľová klenba, ktorá má v pôdoryse obdĺžnik; rebrová klenba je konštrukčne založená na rebrách na mieste hrán, v ktorých sa stretávajú plochy; valená klenba je základný druh klenby, ktorá tvorý plášť polvalca, môže byť aj lomená; zrkadlová klenba je korýtková klenba, ktorej vrchná časť je horizontálne odrezaná

KOMITÁT
župa, stolica v Uhorsku

KONZOLA
nosný kamenný článok, ktorý vystupuje z múru, podpiera balkón, arkier, rímsu, nesie sochu; dekoratívne ju môže vytvárať volúta, alebo iná profilácia

KORDÓNOVÁ RÍMSA
druh pásmovej rímsy, ktorá delí budovu na jednotlivé poschodia

KRAKOREC
masívny kamenný nosník vysunutý zo steny ako podpora vystupujúcich častí (balkónu, pavlače, arkiera); obyčajne sa hmotou stupňovanie zmenšuje

KRÍŽOVÁ CHODBA, AMBIT, KVADRATÚRA
štvorcový zaklenutý priestor, ktorý v podobe ochodze obieha nádvorie kláštornej budovy, otvorený arkádami (často vyplnenými kružbami) navonok do tzv. rajského dvorca

KRUŽBA
gotický ornament na múre, alebo voľný prelamovaný, ktorý vyplňuje oblúky, alebo okná. Tvoria ho geometrické krúžené obrazce, ktoré sa postupom času komplikovali a vytvárali spleť asymetrických útvarov (napr. plamienkov)

KÚRIA
označenie panského sídla, lokálne používané, obyčajne malých rozmerov, málo sa líšiace od väčšieho domu používajúce slohové prvky

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

LABANEC
cisársky vojak za povstania Thökölyho, Rákócziho a Bocskaya

LATÉN
(podľa švajčiarskeho náleziska La Tene) mladšia doba železná; laténska doba

LATERNA,LAMPÁŠ
malá nadstavba na kupole s osvetľovacím otvorom, ktorá dosadá na na plášťový útvar, tzv. tambur

LIMES ROMANUS
hranice Rímskej ríše, okolo ktorej Rimania vytvorili pohraničný obranný systém s pevnôstkami a tábormi; zasahovali aj na územie Slovenska, lebo severnú hranicu ríše tvoril od 2. do 5. storočia Dunaj

LIZÉNA
zvyslý plochý pás, ktorý člení stenu a predstupuje v murive, alebo len v omietke pred jej líce a na rozdiel od pilastru nemá ani pätku ani hlavicu

LOGGIA
časť stavby otvorená na vonkajšiu stranu arkádami, alebo dnes aj bez nich; obyčajne chodba, alebo samostatná stavba takto otvorená na jednej či viacerých stranách

LUNETA
plocha, ktorú tvorí polkruhové pole oblúku nad dverami, oknami; v maliarstve tvar nástenných a závesných malieb; v architektúre vzniká lunetová klenba prienikom dvoch valených klenieb rôznej výšky a rozponu

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

MASKARÓN, MASKA
ozdobný motív v architektúre v podobe ľudskej tváre, obyčajne štylizovaný, alebo ako antická divadelná maska; častý v gotike

MOTTA
typ stredovekého hrádku z 12.-13.stor. v západnej Európe a v Čechách s umelým vyvýšením ústrednej obytnej časti

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

NADPRAŽIE
stena nad otvorom dvier, alebo okna

NIKA
výklenok, prvouhlé, alebo okrúhle rozšírenie priestoru prehĺbením v stene

OCHODZA
komunikácia, ktorá vedie okolo budovy, alebo jej časti a je s ňou spojená; chórová ochodza viedla okolo chrámového chóru a pri veľkých kostoloch mala na vonkajšej strane ešte veniec kaplniek otvorených do chórovej ochodze

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

OKTOGONÁLNY
osemhranný

ORATÓRIUM
v architektúre vyvýšený oddelený a uzavretý priestor, miestnosť vyhradená v kostole pre mníchov (kláštorné kostoly) alebo pre šľachtické rodiny. Niekedy vystupuje z bočnej, alebo vstupnej steny a má samostatný prístup

OSTENIE,ŠPALETA
zvyslé okraje múrov, ktoré vymedzujú okná a dvere; postranné časti otvoru okien a dvier; môžu byť pravouhlé, alebo zošikmené

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

PALATÍN
najvyšší kráľovský úradník v Uhorsku

PALISÁDA
drevená ohrada, ohrada z kolov

PARAPET,POPRSNICA
plné murované zábradlie, alebo podokenná výmurovka, ktorá oddeľuje rôzne úrovne, ohradzuje terasy

PARKAN
súčasť opevnenia, 10-12 metrov široký pás medzi hradobným múrom a vonkajším nižším parkanovým múrom nad priekopou

PILASTER
stavebný článok, ktorý má dekoratívnu úlohu a tvorý ho plochý, do múru zapustený pilier; má pätku, driek a hlavicu. Člení múr, alebo zdôrazňuje okná a portály

PILIER
zvylá murovaná, alebo monolitická (kamenná) podpora, ktorá má pôdorys štvoruholníka, alebo z neho odvodených obrazcov. Má pätku i hlavicu, ale môže byť aj bez nich

POLYCHRÓMIA
mnohofarebnosť, zafarbenie plastík

POLYGONÁLNY
mnohostranný; označuje najmä v gotike typ uzáveru, ktorý tvorí niekoľko strán mnohouholníka

PORTÁL
architektonicky zdôraznený vchod do budovy (kostola,paláca)

PORTIKUS
stĺpová predsieň pred hlavným vchodom do budovy, používaný často v antickej architektúre, potom znovu aj v novovekom staviťeľstve v monumentálnych budovách

PROFILÁCIA
vytváranie profilu napr. kamenného rebra, jej zmeny sú charakteristické pre určité časové obdobia

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

QUATTROCENTO
označenie talianskeho renesančného umenia v 15. stor.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

RENESANCIA
obdobie charakteristické snahou o obrodu antického myslenia a umenia na začiatku novoveku

RENESANCIA
znovuzrodenie. Veľký kultúrny pohyb v 14.-16. storočí. Je výrazom vyvíjajúcej sa buržoázie. Renesančné umenie opúšťa úzky rámec náboženského umenia a jeho snahou je zachytiť reálny život a jeho krásu. V architektúre nastúpila po gotike. Preberá prvky antického (gréckeho a rímskeho) umenia

RÍMSA
jednoduchý alebo členený pás vystupujúci z muriva; je vodorovným prvkom architektúry, ktorý má členiacu i konštruktívnu funkciu. Podľa polohy je rímsa soklová pri základe stavby, kordónová, alebo pásová delí poschodia, parapetná, naddverná, hlavná, podstrešná a i.

RIZALIT
časť stavby, ktorá trocha vystupuje obyčajne z fasády po celej výške budovy. Podľa vzťahu k strednej osi ide o stredný, alebo bočný rizalit

ROKAJ
motív rokokového ornamentu, ktorý vznikol z mušle vo Francúzku, asymetrický, v stredoeurópskej oblasti zmenený na masívny útvar hrebienkov rôzneho druhu na miesto abstraktných foriem; charakteristický pre obdobie po polovici 18 stor.

ROKOKO
neskoré obdobie baroka, v podstate dekoratívneho charakteru, ktoré sa obracia od monumentálneho dramatického vypätia vrcholného baroka k zjemneniu a zdrobneniu. Jeho charakter podopiera aj bohatá dekorácia interiérov a nábytku. V plastike sú jeho výrazom drobné porcelánové figúrky, v maliarstve menšie formáty pastelových obrázkov, v obľube sú pastierske hry a komická opera

ROMÁNSKY SLOH
stredoveké výtvarné umenie od polovice 11. do polovice 13.stor., ktoré vychádza z predchádzajúceho umenia, ale dospieva k samostatnému prejavu v jednoduchých formách. V architektúre prevládajú cirkevné stavby s hrubými múrmi; charakteristické sú polkruhové oblúky a valená klenba. Plastika pokrýva hlavice a portály. Už na začiatku jeho vývoja sa utvárajú školy (Taliansko, Francúzko, Nemecko a i.), ktoré majú ďalej svoje regionálne okruhy.

ROMANTIZMUS
myšlienkový smer 19.stor., ktorý už pred tým začal prenikať do všetkých odborov kultúry, najprv v literatúre, ďalej ovplivnil architektúru a figuratívne umenie; uprednostňoval gotiku (neogotika), ďalej tzv. maurský a byzantský sloh; neskorý romantizmus prechádza do purizmu, hľadajúceho základný kánon gotiky a odstraňujúci ďaľšie umelecké premeny na architektonickom diele

ROMBOID
kosodĺžnik

RONDEL
stavba, alebo priestor kruhového pôdorysu, vo fortifikačnej architektúre výbežok z hradieb s polkruhovou základňou

ROZETA
ružica, motív plastického, alebo plochého ornamentu dekoratívne prepracovaný vo forme ruže (renesancia,klasicizmus,empír)

ROZRILINA
rastlinný motív akantových listov a úponkov používaný v antickej, renesančnej i barokovej ornamentalike

RUSTIKA
plastické vyznačenie kvádrového muriva hrubým prikresaním čela kvádrov

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

SALA TERENA
otvorená miestnosť v prízemí paláca alebo vily, ktorá nadväzuje na záhradu, a teda je v úrovni jej terénu najmä v obdobý baroka; interiér bohato dekorovaný plasticky i maliarsky

SECESIA
umelecký smer z koca 19. a začiatku 20.stor., ktorý hľadal najmä v maliarstve nové cesty v štylizácii formy a oslobodení od trdície. V jednotlivých krajinách Európy dostáva nielen rôzne názvy, ale aj tendencie protestu proti oficiálnemu umeniu, a preto výrazne lokálne odlíšené. Okrem maliarstva sa uplatnila v remeslách i architektúre

SEDÍLIA
výklenok so sedadlami, nad ktorým je oblúk, alebo kružba na konzolách alebo sĺpikoch, niekedy sa tak označuje sedadlo na južnej strane svätine kostola

SEDLOVÝ PORTÁL
druh gitického portálu, na ktorom vrchnú časť už netvorý lomený oblúk, ale horizontálna čiara so štvrťkruhmi v nárožiach

SEGMENT
úsek, diel, článok

SGRAFITO
maliarska technika výzdoby architektúry, ktorá vzniká vyškriabaním vo viacerých vrstvách rôzne sfarbenej omietky (naspodku obyčajne farebná, na nej biela); používajú sa ornamentálne vzory, rastlinné alebo figurálne výjavy; na nárožiach boli v renesancii časté vzory podobné listu (tzv. listové sgrafito). Technika bola veľmi rozšírená v renesancii, používa sa aj dnes

STRECHA
ukončujúca časť stavby, ktorú tvorí krov a krytina. Delí sa podľa sklonu a podľa celkového tvaru na základné druhy a ich kombinácie. Najjednoduchšia je pultová strecha (spád na jednu stranu), ďalej sedlová (spád na obe strany), valbová (sedlová zošikmená na bočnej strane, alebo na oboch stranách), manzardová (kombinácia dvoch, alebo štyroch sedlových striech rôzneho sklonu) atď.

SUTERÉN
podlažie stavby, ktoré je pod prízemím

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

TAPETA,ČALÚN
poťah stien (plátenný, alebo papierový, niekedy aj koženný) potlačený opakujúcim sa geometrickým, alebo figurálnym vzorom

TEKTONIKA
1. náuka o umeleckej tvorbe stavieb a nábytku 2. prostriedok architektonickej kompozície, ktorý sleduje konštrukčné vlastnosti materiálov na vyjadrenie statickej funkcie určitým tvarom

TERASA
ohradená plocha na podmurovke pri stavbe, tiež prírodný alebo umelý stupeň v záhradnom teréne; plochá prístupná časť stavby vo výške poschodí, alebo strechy

TERRA SIGILLATA
v archeológii keramika z obdobia rímskeho impéria najčastejšie červenkavej farby, zdobená odtlačkami z formy

TRIUMFÁLNY OBLÚK, VÍŤAZNÝ OBLÚK
vstup z hlavnej lode baziliky i neskoršieho typu kostola do svätine (presbytéria); najprv murovaný, obyčajne polkruhový oblúk, v gotike lomený a kamenný

TYMPANÓN
v architektúre trojuholníková, polkruhová, alebo segmentová plocha štítu nad priečelím, portálom, alebo oknom. Už v antike v jeho ploche bola reliéfna výzdoba

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

VALOVÉ OPEVNENIE
obyčajne opevnenie hradišťa alebo hradu, ktoré pozostáva zo sústavy navŕšeného valu a vykopanej priekopy, spevnenej palisádou, alebo múrom.

VESTIBUL
vstupný priestor monumentálnej architektúry

VIKIER
otvor v streche upravený ako malá strieška (sedlová alebo pultová) ktorá okrem osvetlenia povalového priestoru tvarovo obohacuje strechu

VÍŤAZNÁ BRÁNA
brána ktorú v Ríme dali stavať cisári na oslavu vojenského výťazstva s jedným, alebotroma oblúkovými priechodmi, zdobená bohatími reliéfnymi výjavmi

VLYS
časť antického trámovania medzi architrávom a rímsou; býval hladký, alebo zdobený; vodorovný pás vyplnený figurálne, alebo ornamentálne reliéfom i maľbou

VOLÚTA
špirálový závit, motív výzdoby (v archeológii keramika volútová), používaný pomerne často napr. na hlavici iónskeho a korintského sĺpu; útvary na štíte barokového domu v Čechách atď

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

ŠAMBRÁNA
dekoratívne orámovanie okenného otvoru v ploche steny s prípadnou ozdobou (barokové šambrány mávajú napríklad uši)

ŠTÍT
v architektúre časť stavby, ktorou pokračuje múr v strešnom priestore (alebo od neho odčlenený lomenicou), obyčajne trojuholníkový (aj v drevennej architektúre), prerušovaný alebo zdobený

ŠTUKA
rýchlo tvrdnúca biela miešanina sadry, vápna, piesku a vody, ktorá je základným materiálom pre omietky, alebo modelovanie rôznych reliéfnych výzdob i voľnej plastiky

A | B | C | D | E | F | G | H | I | | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | w | x | y | Z |

ŽUPA
väčšia administratívna jednotka

ŽUPAN
správca župyĎALŠIE STRÁNKY :: best-links :: my-bookmarks :: freezi.net :: kam v žiline::